Yaşlı/Hasta Bakıcı Başvuru Formu

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
1. TARAFLAR
İşbu Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır);
- Bir tarafta İçerenköy Mah. Umut Sok. No:10/12 Quick Tower Kat:16 Ataşehir / İstanbul / Türkiye adresinde mukim, Kozyatağı Vergi Dairesi’ne bağlı 6141528406 Vergi Kimlik Numaralı Medisource İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi (bundan böyle “Firma” olarak anılacaktır) ile,
- Diğer tarafta …………………………………………………………………………………………………………. adresinde mukim, …………………………………………. TC Kimlik numaralı, ………………………………….. Telefon numaralı, …………………………………………….. (bundan böyle “Yaşlı Bakıcı” olarak anılacaktır) arasında karşılıklı teati ve imza edilmiştir.
2. KONU
Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler
sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait bir takım Gizli Bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir.
İşbu Sözleşme, Tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme
yükümlüğüne sokmaz.

3. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele
edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, her türlü mail üzerinden yazışmalar, süreçler ile ile ilgili aktarılan doküman ve materyaller, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, süreçler, teknik özellikler, kullanıcı kitapçıkları, eğitim materyalleri , kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, Firma’nın kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.
Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme kapsamında işlem görecektir.
Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılı olarak bildirdiği takdirde, sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir.
Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.

4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin aşağıdaki 9. maddeye uygun olarak feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibaren süresiz olarak şekilde Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:
4.1. Gizli bilgiyi amacına uygun olarak kullanmak,
4.2. Gizli bilgiyi açan tarafın Gizli Bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli Gizli Bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,
4.3. Gizli Bilgiyi, Gizli Bilgiyi açan Tarafın yazılı onayı olmadan elektronik ortamda e-posta, fotoğraf, sosyal medya paylaşımı vb. her türlü kamuya açık paylaşımlar ve kamuya açık paylaşımlara sebep olacak üçüncü kişiler ile paylaşmak,
4.4. İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme'nin amacı dahilince tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,
4.5. İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

5. GİZLİ BİLGİ KAPSAMINDA OLMAYAN BİLGİ
Gizli Bilgiyi alan Tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak 4. madde altında belirtilen hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:
5.1. Gizli Bilgi alındığı tarihte, Gizli Bilgiyi alan Tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,
5.2. Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,
5.3. Gizli Bilgiyi alan Tarafın Hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Gizli Bilgiyi açan Tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,
5.4. Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan Tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa.
5.5. Firma, Yaşlı Bakıcı’nın pazarlama amaçlı, Firma tarafından kaydedilecek, ses, görüntü, fotoğraf vb. yazılı, görsel ve işitsel medyayı, sosyal, yazılı, görsel, vb. her türlü medya mecralarında, önceden haber vermek koşulu ile kullanma hakkı saklıdır. Yaşlı Bakıcı bu paylaşımlar ile ilgili hak iddia etmemeyi kabul ve beyan eder. Bu paylaşımlar Gizlilik Sözleşmesi kapsamının dışındadır.

6. GİZLİ BİLGİNİN MÜLKİYETİ
Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder.
Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.

7. SORUMSUZLUK HALİ
Bu Sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerde bulunan herhangi bir hata ya da eksiklik nedeniyle, kullanan Tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü kayıplardan bilgiyi açan Taraf sorumlu tutulmayacaktır.

8. SÖZLEŞMENİN İHLALİ
8.1. Taraflar, bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu Sözleşmeye göre elde edilen Gizli Bilginin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden Taraf, meydana gelebilecek, Mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca;
8.1.1. Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan Taraf daha başka açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.
8.1.2. Alan Taraf, gizli bilgi veren Tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi veren Tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.
8.2. Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya yetkisini kullanmaması veya ertelemesi, işbu Sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu Sözleşme, Tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde, imza tarihinden itibaren bir 3 (ÜÇ) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve süresi sonunda başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersiz olacaktır.
Ancak, Taraflardan her biri diğer Tarafa 30 (otuz) takvim günü önceden yazılı ihbarda bulunarak bu Sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshedebilir. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir.
Bu Sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan Tarafa ait olan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan Tarafın talebi halinde iade edilecek veya imha edilecektir.

10. UYUŞMAZLIKLARIN HALİ
İşbu Sözleşmeden doğan ihtilaflarda Türk hukuku uygulanacaktır. Taraflar, İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinin ve icra dairelerinin münhasır yetkisini kabul ederler.
11. MASRAFLAR
Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar için yapması gerekebilecek
harcamaları diğer Taraftan talep etmemeyi kabul eder.

12. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ VE TADİLAT
Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.
Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.

13. MADDELERİN AYRILABİLİRLİĞİ
İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

14. DEVİR YASAĞI
İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.
15. İŞ İLİŞKİSİ
İşbu Sözleşme, burada açıklanan hükümler haricinde, Taraflara herhangi bir hak ve yükümlülük getirmez, ayrıca; Taraflar açısından ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasını amaçladığı, gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.

16. TEBLİGAT ADRESİ
İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, iadeli taahhütlü posta ya da noter vasıtası ile karşı Tarafa teslim edilir. Bildirimler, Sözleşme’nin birinci maddesinde belirtilen Taraflara ait adreslere yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer taraf yazılı olarak bildirilir. Söz konusu adresler, Tarafların kanuni ikametgâhları olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar muhatabına ulaşmış kabul edilir.
16 (ONALTI) maddeden oluşan İşbu Sözleşme ……./……/………….. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş, imzalandıktan sonra birer nüshası Taraflarca alınmıştır.

FİRMA YAŞLI BAKICI

***Lütfen imza boşluğuna kendi el yazınızla “Sözleşmenin tüm maddelerini okudum, anladım ve kabul ettim.” yazıp imzalayınız.